Official distributor for CZPLSK

Odborné studie


Toaletní stolička Squatty Potty® při léčbě zácpy: prospektivní longitudinální kohortová studie

Gregory S. Taylor MD, Lisa Mitchell RN

ABSTRAKT

Východiska: Squatty Potty je pečlivě navržená toaletní stolička, díky níž lze při defekaci zaujmout přirozenou pozici v dřepu. Uživatelé výrobku uvádějí subjektivní zlepšení svého zdravotního stavu při zácpě, hemoroidech, prolapsu konečníku a syndromu dráždivého střeva. Dále je pozorován přínos při močové inkontinenci, migrénách, učení dětí na nočník i bolestech během těhotenství. Tato studie byla navržena s cílem objektivního zhodnocení Squatty Potty při léčbě zácpy.

Materiál a metody: Nábor 200 účastníků trpících zácpou proběhl přes webové stránky výrobku Squatty Potty. Účastníci vyplnili validovaný dotazník obsahující skórovací systém hodnotící jejich aktuální symptomy zácpy před začátkem studie. Poté obdrželi výrobek Squatty Potty k 1měsíčnímu užívání, přičemž se jednalo o jedinou změnu v jejich léčbě. Na konci měsíce účastníci vyplnili stejný dotazník se skórovacím systémem. Data byla z hlediska statistické významnosti hodnocena chi-kvadrát testem.

Výsledky: Studii dokončilo celkem 153 účastníků, z toho 91 žen a 62 mužů. Průměrný věk účastníků byl 39,6 let (rozsah 9–82), průměrné trvání problémů se zácpou bylo 10–20 let. Používání Squatty Potty výrazně zlepšilo skóre příznaků zácpy u celé sledované kohorty (p<0,01) a stejně tak u následujících podskupin: ženy (p<0,01), muži (p<0,01), osoby s příznaky hemoroidů (p<0,01) i osoby bez příznaků hemoroidů (p<0,01).

Závěr: Používání toaletní stoličky Squatty Potty po dobu 1 měsíce znamená statisticky významné zlepšení problémů se zácpou u mužů i žen.

Otevřít PDF


Vliv držení těla na defekaci u člověka

Shrnutí: Ve studii byly porovnány tři pozice při defekaci, a to prostřednictvím současného měření abdominálního tlaku a rektoanálního úhlu. Závěrem je, že čím větší je ohnutí kyčlí při dřepu, tím přímější je rektoanální kanál a díky tomu je třeba menší námahy a tlačení při defekaci.

Otevřít PDF


Vliv etnických zvyků na defekografické parametry

Shrnutí: Hlavním cílem studie byl porovnat dva různé způsoby vyprazdňování stolice a jejich vliv na defekografické parametry. Pacienti byli instruováni k provádění defekace na dvou různých typech toalet, které jsou běžně používané v Íránu („turecký záchod“) a v západních zemích (klasická toaleta). Studie dospěla k závěru, že při použití „tureckého záchodu“ bylo dosaženo přímějšího rektoanálního úhlu a zároveň i větší vzdálenosti mezi hrází a horizontální rovinou pánevního dna; rovněž vyprázdnění střev zde bylo úplnější.

Otevřít PDF


Porovnání tlaku při defekaci ve třech různých pozicích

Shrnutí: Cílem studie bylo porovnat míru tlačení při defekaci v různých pozicích – vsedě a v dřepu. Studie potvrdila, že při pozici vsedě je třeba k uspokojivému vyprázdnění vyvinout značně větší úsilí a tlak než u pozice v dřepu.

Otevřít PDF